Vladan Kuzmanović predstavlja album AVANT GARDE

Vladan Kuzmanović je kompozitor klasične, savremene, eksperimentalne, elektroakustične, filmske i avangardne muzike.  

U svom radu razvija konceptualnu muziku i konceptualni pristup klasičnim i novim mikro-oblicima, tumačeći koncept kao autentični muzički fenomen – kao akt, performans i temu, počev od osnovnih muzičkih celina (modusa) do složenih muzičkih formi – etida, bravura, fuga, kakofonije i hiperfoničnih dela.

 

U odnosu prema zvuku, stoji sa teorijske i praktične tačke gledišta, gde je koncept kreativan, promišljen, razumljiv stav prema strukturi, samom motivu, cilju i efektu kompozicije.

Komponuje meta-barokne, hiperfonske kompozicije, kao i konstrukcije i minimalne forme za dvanaestostrunu gitaru, okarinu, harfu, preparirani klavir …

Poseban deo njegovog opusa čine podzvučne i ultrazvučne kompozicije, sa dostignućima u podžanrovima kao što su hipertonska sumblimativna dela i muzika u niskim oktavama.

 

,,Album “Avant Garde” ispituje načela avangardne muzike i avangardne umetnosti uopšte. Pre svega iskustvo avangardnog akta u medijumu umetnosti i u odnosu prema “čistoj” umetnosti. Originalna umetnost je svojstvena, totalna, neponovljiva i beskompromisna. Otuda otklon prema konvencionalnoj muzici i razvoj konceptualne umetnosti zvuka izražen pre svega kroz odnos prema formi, harmoniji, prijemčivosti, shvatanju lepog i ružnog. Realno vreme i težina, ovde stvara kanon čiste umetnosti. “Avant Garde” zadivljujući je manifest istinski velikog avangardnog umetnika.”, o albumu je rekao Vladan Kuzmanović

Autor vijesti Aleksandra Radulović

Korisnici
Logovanje korisnika